Legalizacija objektov

Gradbeni zakon omogoča več možnosti legalizacije objektov, za katere ni mogoče pridobiti gradbenega in uporabnega dovoljenja po redni poti.

V praksi uvaja poleg doslej edino mogočega rednega postopka tudi druge možnosti legalizacije. Redni postopek pomeni, da se objekt legalizira po enakem postopku kot pri načrtovanju popolnoma novega objekta. To pomeni, da se preverijo vsi veljavni predpisi in izpolnjevanje bistvenih zahtev. Zakon pa prinaša še druge možnosti legalizacije. 

V primeru, da potrebujete legalizacijo objekta, za vas izdelamo:

 • poročilo možnosti legalizacije po veljavnih pravilnikih in aktih

 • oceno možnosti legalizacije z morebitnimi dodatnimi pogoji

 • preverimo možnost legalizacije po novi gradbeni zakonodaji

 • po potrebi na geodetskem inštitutu pridobimo aeroposnetek kot dokazilo o obstoju in obliki objekta pred 1.1.2005

 • po potrebi se dogovorimo z geodetskim podjetjem za vpis vašega objekta v kataster stavb 

 • dokumentiramo objekt in opravimo meritve obstoječega stanja ter izdelamo potrebne načrte (tloris, prerezi, fasade,     seznam in površine prostorov)

 • pripravimo dokumentacijo za legalizacijo in vlogo za izračun komunalnega prispevka

 • po dogovoru vlogi vložimo v vašem imenu ter vodimo postopek pridobitve dovoljenja in komunalnega prispevka

Za pripravo ponudbo nam posredujte naslednje podatke:

 • kratek opis vašega problema

 • številko parcele in katastrsko občino ali naslov

 • opis objekta (leto gradnje, podatke o dimenzijah, višino, etažnost, namembnost, drugo…)

 • fotografije zunanjosti objekta (fotografije iz vseh strani, morebitni sporni odmiki od parcelne meje, druge posebnosti,…)

 • morebitna dokumentacija (načrti objekta, lokacijska informacija, geodetski posnetek, drugo…)

 • vaše kontaktne podatke (ime, priimek, naslov, email, mobitel,…)

Naredite prvi korak! Pokličite 01 51 33 190 ali pošljite